Strona g?ówna
Aktualno?ci
Lewica XXI w.
Statut Sld
Program Sld

Ankieta Samorz?dowa Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Status uczestnika ankiety
Wiek
Pozytywne cechy Miasta/Powiatu - zalety jakie dostrzegasz w Lubaniu/Powiecie?
Negatywne cechy Miasta/Powiatu - wady jakie dostrzegasz w Lubaniu/Powiecie?
Szanse Miasta/Powiatu - co twoim zdaniem jest dla Lubania/Powiatu szans??
Zagro?enia dla Miasta/Powiatu - co twoim zdaniem nie jest korzystne dla Miasta/Powiatu?
Imi?
e-mail
 

Zgodnie z Ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych, Dz. U . 2002 r., Nr 101, poz. 926 oraz Rozporz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r . w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada? urz?dzenia i systemy informatyczne s?u??ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U . 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
Prosimy o zaakceptowanie mo?liwo?ci przetwarzania informacji umieszczonych w ankiecie serwisu luban-sld.pl oraz danych osobowych